Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden. Mocht je vragen hebben over de inhoud, dan horen wij het graag. Indien je dat wenst, kunnen we de algemene voorwaarden ook naar je opsturen.

Vragen?
We helpen je graag!

Verklaring arbeidswijze freelancing
Bert de Vries Soundproductions is als zodanig geen onderneming of bedrijf, maar werkt als Freelancer in dienst van Tentoo.nl
De website wordt alleen gebruikt als een manier om nieuwe klanten te werven voor freelance werk, geregeld via Tentoo.nl en kan dan ook niet als een bedrijfswebsite gezien worden.
Bert de Vries Soundproductions is derhalve dan ook niet ingeschreven bij de KvK en heeft geen btw-nummer. Voor de facturering is de KvK-inschrijving en het btw-nummer van Tentoo.nl van toepassing.

Artikel 1. Definities
1. Contractant 1 hierna te noemen als Bert de Vries Soundproductions
2. Contractant 2 hierna te noemen als opdrachtgever

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst die opdrachtgever en Bert de Vries Soundproductions onderling aangaan. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Bert de Vries Soundproductions verplicht zich de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip aan te vangen en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de Bert de Vries Soundproductions als mede met de soort of aard van de overeengekomen prestaties volledig bekend te zijn.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bert de Vries Soundproductions worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig bij Bert de Vries Soundproductions bekend zijn, heeft Bert de Vries Soundproductions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Bert de Vries Soundproductions kan niet aansprakelijk worden gesteld - voor welke schade dan ook- voortvloeiende uit het feit dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig was.

5. Bert de Vries Soundproductions is gevrijwaard van alle eventueel bijkomende kosten welke het gevolg zijn van het organiseren van het evenement. Hieronder worden o.a. kosten voor Buma, Stemra en Videma, kosten voor vergunningen, parkeergeld, bepaalde heffingen e.d.

6. Bert de Vries Soundproductions is nimmer verantwoordelijk voor de eventueel op muziek rustende auteursrechten, zowel bij live muziek, bij het opnemen van muziek (live of in de studio), of bij het afspelen van achtergrondmuziek. Opdrachtgever zorgt ervoor dat voor het gebruik van reeds bestaande muziek of composities de benodigde licenties via Buma-Stemra geregeld zijn. Via deze link kan dat geregeld worden.

7. Bij het ontbreken van de vereiste vergunningen die van overheidswege vereist zijn voor het organiseren van de activiteit, kan opdrachtgever zich niet beroepen op overmacht.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien deze aanpassingen financiële consequenties tot gevolg hebben, dan zal dit ook vooraf tussen beide partijen worden overlegd.

9. De locatie waar de apparatuur moet worden opgesteld (bijv. het podium in een zaal), dient op een redelijke manier bereikbaar te zijn. Onder redelijk bereikbaar wordt verstaan: Op de begane grond, binnen loopafstand, met ruime toegang zonder obstakels en (enkele) traptreden. Indien de locatie zich niet op de begane grond bevindt, dient er een geschikte lift aanwezig te zijn.

10. Tevens dient er in de nabije omgeving van de locatie een parkeerplaats aanwezig te zijn voor een bestelbus met een hoogte van 2,5 meter. (Dus niet in een parkeergarage!)

11. Onkostenvergoedingen voor gemaakte km's (19 cent per km) en parkeergeld worden via de facturering in rekening gebracht.

12. Elektriciteitsvoorzieningen, dienen te voldoen aan de wettelijke richtlijnen en normen. Aansluiting van alle apparatuur dient te geschieden op gestabiliseerde spanning. Tevens dient alle apparatuur aangesloten te worden op voldoende sterke en beschikbaar vrije spanningsgroepen. Bij niet gestabiliseerde spanning zoals bouwaggregaten of ondeugdelijke aansluitingen is het volledig risico van schade voor rekening van opdrachtgever. Deze voorzieningen moeten aanwezig zijn binnen 15 meter vanaf de plaats waar de apparatuur wordt opgesteld.

13. Bert de Vries Soundproductions behoudt zich het recht voor medewerking te weigeren aan personen die in het belang van het evenement gebruik zouden willen maken van de geluidsinstallatie, zonder dat dit vooraf aan Bert de Vries Soundproductions is medegedeeld.

14. Bert de Vries Soundproductions behoudt zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen inprikken in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met opdrachtgever overleg is geweest. Mochten Bert de Vries Soundproductions en de ingehuurde act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt Bert de Vries Soundproductions zich het recht voor om medewerking tot inprikken te weigeren.

15. In geval van bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld optreden in de open lucht is opdrachtgever verantwoordelijk voor de afscherming van de apparatuur van Bert de Vries Soundproductions en er dienen voldoende garanties te zijn dat de apparatuur niet beschadigd zal raken door weersinvloeden.

16. De medewerkers van Bert de Vries Soundproductions drinken voor en tijdens de uitvoeringen geen alcohol. Wel hebben zij recht op een redelijk te noemen aantal consumpties tijdens hun aanwezigheid. Gewoonlijk komt dit neer op ongeveer 2 consumpties per persoon per uur.

17. De duur van de werkzaamheden is vooraf overeengekomen. Mocht tijdens het evenement extra tijd gewenst zijn dan dient opdrachtgever dit minimaal een half uur voor de oorspronkelijke eindtijd te verzoeken. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. De hoogte hiervan zal ter plaatse worden overeengekomen.

18. Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voorkomende problemen ligt de verantwoording volledig bij opdrachtgever.

19. Voorafgaande aan het optreden moet bij de medewerkers van Bert de Vries Soundproductions duidelijk zijn wie er voor de activiteit het aanspreekpunt is.

20. In geval van onvoorziene omstandigheden voorafgaand of tijdens het optreden dienen de contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Bert de Vries Soundproductions gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtgever is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Bert de Vries Soundproductions schriftelijk, hetzij via e-mail wordt bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, exclusief 6% administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Overmacht
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtsituatie, dan blijft opdrachtgever het overeengekomen totaalbedrag aan Bert de Vries Soundproductions verschuldigd.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtgever en Bert de Vries Soundproductions geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan elke van de wil van Bert de Vries Soundproductions onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de klant wordt verhinderd, vertraagd of niet-economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Bert de Vries Soundproductions kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen ijzel, ernstige wind, staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen alsmede diefstal bij Bert de Vries Soundproductions.

3. Opdrachtgever en Bert de Vries Soundproductions hebben het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtgever of Bert de Vries Soundproductions haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door beide partijen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6. Opzegging en annulering
1. Beide partijen kunnen ten alle tijde de overeenkomst schriftelijk of via e-mail opzeggen.

2. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door opdrachtgever heeft Bert de Vries Soundproductions recht op annuleringskosten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bert de Vries Soundproductions zijn toe te rekenen.

3. Bij annulering door opdrachtgever, tussen 7 dagen en 24 uur voorafgaand aan de activiteit, zal 25% van het totaal overeengekomen bedrag worden gefactureerd als annuleringskosten.

4. Bij annulering door opdrachtgever, binnen 24 uur voorafgaand aan de activiteit, zal 50% van het totaal overeengekomen bedrag worden gefactureerd als annuleringskosten.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Bert de Vries Soundproductions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Tevens als na het sluiten van de overeenkomst, Bert de Vries Soundproductions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

2. Voorts is Bert de Vries Soundproductions bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bert de Vries Soundproductions nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

3. Alle kosten, zowel gerechtskosten als buitenechtelijke, die door één der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.

Artikel 8. Klachten
1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Bert de Vries Soundproductions.

2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bert de Vries Soundproductions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel aansprakelijkheid.

3. Klachten geven geen recht tot inhouden van factuurbedragen.

Artikel 9. Betaling.
1. Facturering wordt geregeld door Tentoo Directors Cast & Crew BV. Opdrachten worden door Bert de Vries Soundproductions doorgegeven aan Tentoo Directors Cast & Crew BV. Facturen worden door Tentoo Directors Cast & Crew BV naar de opdrachtgever gestuurd via e-mail. Betaling geschiedt uitsluitend via Tentoo Directors Cast & Crew BV. Contante betaling is niet mogelijk.

Voor betalingen gelden de algemene voorwaarden van Tentoo Directors Cast & Crew BV: deze zijn:

Artikel 4 uit algemene voorwaarden van Tentoo Directors Cast & Crew BV, waarbij de opdrachtnemer hier Bert de Vries Soundproductions is.
Betalingen
4.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Tentoo ingediende factuur via automatische incasso binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen Opdrachtgever en Tentoo is overeengekomen.
4.2 Uitsluitend betalingen aan Tentoo zelf, dan wel aan een (rechts)persoon die door Tentoo uitdrukkelijk en schriftelijk tot incassering is gemachtigd, werken bevrijdend. Betalingen aan Opdrachtnemer of derden, het verstrekken van voorschotten aan Opdrachtnemer of derden en/of betalingen in welke vorm dan ook aan anderen, zijn niet toegestaan, althans hebben jegens Tentoo geen enkele werking. Een en ander kan slechts anders zijn indien en voor zover zulks schriftelijk voorafgaand aan Tentoo is bericht en Tentoo dat uitdrukkelijk heeft geaccordeerd.
4.3 Schulddelging, schuldvergelijking, verrekening of opschorting van of met enige betalingsverplichting is Opdrachtgever nimmer toegestaan.
4.4 Een aan Tentoo gedane betaling wordt eerst in mindering gebracht op de verschuldigde incassokosten en daarna op de verschuldigde rente. Het na aftrek van deze rente en kosten overblijvende bedrag wordt vervolgens aan de verschuldigde hoofdsom toegerekend. In het geval dat meerdere facturen onbetaald zijn gelaten, wordt de betaling na verrekening met rente en kosten toegerekend aan de hoofdsom van de jongste c.q. meest recente factuur.
4.5 Een kopie van een door Tentoo verzonden factuur geldt als volledig bewijs.
4.6 Onverminderd het in artikel 12.4 en artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, zijn zowel Opdrachtgever en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de correctheid en duidelijkheid van de door hen gemaakte verloningsafspraken.
4.7 Reclames omtrent een factuur en/of klachten als bedoeld in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de door Tentoo te leveren of geleverde prestaties voortvloeiende uit de in artikel 4.6 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde verloningsafspraken, moeten binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Tentoo zijn ingediend. Na deze termijn worden zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer akkoord geacht met de specificaties van de betreffende factuur en/of de prestaties van Tentoo, daaronder begrepen de loonbetalingen aan Opdrachtnemer. Klachten omtrent de prestatie van Tentoo, bezwaren tegen de hoogte van de facturen dan wel betwisting van de juistheid daarvan en/of de loonbetalingen schorten de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever niet op.
4.8 Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag en/of geen genoegzame zekerheid stelt, dan is Tentoo gerechtigd haar eigen prestatie en/of de door Opdrachtnemer te leveren prestatie op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden. Deze opschorting laat de overeengekomen verplichtingen van Opdrachtgever onverlet, ook al wordt door Opdrachtnemer geen prestatie geleverd. Opdrachtnemer is in voorkomende gevallen gehouden de opschorting te accepteren zonder dat daaruit enige (vergoedings)verplichting van Tentoo voortvloeit. In een dergelijke situatie is Opdrachtnemer gerechtigd Tentoo een termijn te stellen van tien dagen waarbinnen Tentoo dient uit te spreken of zij haar contractuele positie wil handhaven dan wel de overeenkomst beëindigt, zodat de rechten en verplichtingen zoals onder meer omschreven in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden vervallen en Opdrachtnemer Opdrachtgever rechtstreeks kan aanspreken. Opdrachtgever is in een dergelijke situatie jegens Opdrachtnemer tot tenminste dezelfde prestaties en verplichtingen gehouden als Opdrachtgever tegenover Tentoo verschuldigd was.

Voor de laatste stand van de algemene voorwaarden van Tentoo Directors Cast & Crew BV zie hun website.

Artikel 10. Incassokosten
1. Voor eventuele incassokosten gelden de algemene voorwaarden van Tentoo Directors Cast & Crew BV. Deze zijn:

Artikel 5: Toeslag/contractuele rente/incassokosten incassomaatregelen
5.1 Indien een factuur van Tentoo niet binnen veertien dagen na factuurdatum is betaald, wordt het factuurbedrag door het enkele verstrijken van die termijn met terugwerkende kracht verhoogd met een krediettoeslag van twee procent over de hoofdsom. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden het openstaande factuurbedrag, in voorkomend geval vermeerderd met de krediettoeslag, binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen.
5.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de fatale termijn van dertig dagen te voldoen, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Over de openstaande hoofdsom (factuurbedrag vermeerderd met de krediettoeslag als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden) is Opdrachtgever vanaf dertig dagen na factuurdatum twee procent rente per maand, of gedeelte daarvan, aan Tentoo verschuldigd.
5.3 De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte c.q. de incassokosten zijn door Opdrachtgever aan Tentoo verschuldigd. De incassokosten die zijn verschuldigd door een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden in afwijking van het bepaalde in artikel 6:96 lid 5 BW als volgt vastgesteld:
- Ingeval de vordering (hoofdsom en rente) een beloop heeft tot € 25.000,-, bedragen de incassokosten:
Hoofdsom en rente t/m: Tarief excl. BTW:
• € 250,- € 37,-
• € 500,- € 75,-
• € 1.250,- € 150,-
• € 2.500,- € 300,-
• € 3.750,- € 450,-
• € 5.000,- € 600,-
• € 10.000,- € 700,-
• € 20.000,- € 800,-
• € 25.000,- € 1.000,-
In het geval dat de vordering (hoofdsom en rente) een beloop heeft van meer dan € 25.000,-, bedragen de incassokosten een bedrag gelijk aan twee punten van het toepasselijke liquidatietarief (www.rechtspraak.nl/liquidatarief) in eerste aanleg met een maximum van 15% van de vordering (hoofdsom en rente).
5.4 Opdrachtgever is de incassokosten zoals bedoeld in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden aan Tentoo verschuldigd na het verrichten van interne en/of externe werkzaamheden ter verkrijging van voldoening buiten rechte door en/of in opdracht van Tentoo. Onder interne werkzaamheden worden begrepen de werkzaamheden van dedebiteurenafdeling van Tentoo, bestaande uit onder meer het aanmaken van een incassodossier, het inwinnen van inlichtingen en het opvragen van (handels)informatie, het versturen van één of meer betalingsherinneringen/aanmaningen en het voeren van overige correspondentie ter zake de vordering. Onder externe werkzaamheden worden onder meer begrepen de werkzaamheden van derden, waaronder het aanmaken van een incassodossier, het inwinnen van inlichtingen en het opvragen van (handels)informatie, het versturen van één of meer aanmaningen/(sommatie)brieven en het voeren van overige correspondentie ter zake de vordering.
5.5 Voor zover nodig cedeert Opdrachtnemer zijn vordering(en) op Opdrachtgever(s) ter incasso aan Tentoo, in die zin dat Opdrachtnemer Tentoo de last geeft die vordering(en) op eigen naam te innen, en Tentoo aanvaardt deze last voor zover Tentoo dat naar eigen beoordeling nodig acht. Tentoo kan de eventueel aanvaarde lastgeving te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen zonder dat daartoe opzegging vereist is.

Voor de laatste stand van de algemene voorwaarden van Tentoo Directors Cast & Crew BV zie hun website.


Artikel 11. Veiligheid en vrijwaring
1. Voor het onderwerp veiligheid en vrijwaring gelden de algemene voorwaarden van Tentoo Directors Cast & Crew BV. Deze zijn:

Artikel 10: Veiligheid en vrijwaring
10.1 Opdrachtgever is jegens Tentoo en de betrokken Opdrachtnemer verplicht zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken dat de betrokken Opdrachtnemer tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed, geïnstrueerd, beschermd en verzekerd is zoals redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden, een en ander als ware Opdrachtnemer een ‘reguliere’ werknemer van Opdrachtgever zou zijn.
10.2 Opdrachtgever is in dit kader onverminderd gehouden zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 5 van de Arbowet / artikel 11 Waadi na te komen en derhalve voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt c.q. voor aanvang van de betreffende werkzaamheden, de beschrijving van de risico-inventarisatie en –evaluatie (‘RI&E’) van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor Opdrachtnemer op de in te nemen arbeidsplaats, zoals in genoemde regelingen is bedoeld, aan Tentoo te verstrekken. Tentoo machtigt Opdrachtnemer om namens Tentoo die bescheiden van Opdrachtgever in ontvangst te nemen en machtigt Opdrachtgever, alsmede draagt Opdrachtgever op om die stukken aan Opdrachtnemer als vertegenwoordiger van Tentoo te verstrekken.
10.3 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat op eerste verzoek een extra kopie van de betreffende stukken als bedoeld in artikel 10.2 ook aan Tentoo ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer is verplicht om, vóórdat de werkzaamheden worden aangevangen, de betreffende stukken nauwkeurig door te lezen en daarnaar te handelen.
10.4 In elke situatie als in artikel 10.1 bedoeld, dient Opdrachtgever te voldoen aan hetgeen (naar analogiam) is bepaald in artikel 7:658 BW. Opdrachtgever neemt in dit verband alle (werkgevers)verplichtingen van Tentoo als (fictief) werkgever over. Opdrachtgever vrijwaart Tentoo tegen iedere aanspraak uit hoofde van artikel 7: 658 BW, artikel 11 Waadi en/of artikel 5 van de Arbowet.
10.5 Indien Opdrachtgever de verplichtingen zoals hiervoor bedoeld (artikel 10.1 tot en met 10.4) niet (geheel of adequaat) nakomt, dan is Opdrachtgever jegens Tentoo en/of al die het aangaat gehouden tot vergoeding van de dientengevolge geleden en nog te lijden schade en een ander in de ruimste zin van het woord.
10.6 Indien Opdrachtnemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, dan zal Opdrachtgever ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld door de bevoegde instanties, waaronder uitdrukkelijk ook de Arbeidsinspectie, een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval.
10.7 Indien zich een bedrijfsongeval voordoet dient Opdrachtgever maar ook Opdrachtnemer ieder voor zich zulks onverwijld te berichten aan Tentoo.
10.8 Opdrachtnemer cedeert nu reeds voor alsdan aan Tentoo alle aanspraken die hij/zij op Opdrachtgever en/of derden mocht zullen verkrijgen op grond van inkomstenderving of op welke grond dan ook, die aan Opdrachtgever en/of derden te wijten mochten zijn dan wel verplicht zich tot zodanige cessie over te gaan indien de aanspraak eenmaal vatbaar is geworden voor cessie en Tentoo aanspraak maakt op cessie.

Voor de laatste stand van de algemene voorwaarden van Tentoo Directors Cast & Crew BV zie hun website.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor of tijdens, of na de uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of voor eventuele schade door publiek toegebracht aan apparatuur of eigendommen, tijdens de voorbereiding, tijdens het evenement en na afloop hiervan.

2. Indien de Bert de Vries Soundproductions voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3. Bert de Vries Soundproductions heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden een aansprakelijkheidsverzekering bij een erkende assuradeur afgesloten.
De aansprakelijkheid van Bert de Vries Soundproductions voor directe schade is te allen tijde beperkt tot hetgeen er in de polis van deze aansprakelijkheidsverzekering staat omschreven.

4. Bert de Vries Soundproductions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bert de Vries Soundproductions.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en de Bert de Vries Soundproductions is Nederlands recht van toepassing.